Avís Legal

El propòsit d´aquest Avis Legal, es informar als usuaris d´ andresmarin.com, domiciliada al Pol. Industrial Cavila P. I 6, Caravaca de la Cruz, 30400 – Murcia, que la seva raó social es Responsable del fitxer es MARBRES ANDRES MARIN, S.L., de la qual es la seva política de protecció de la privacidat i confidencialitat de les dades de carácter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de carácter personal té com finalitat principal el poder servir els productes que els clients soll.liciten per aquesta via; però a més inclou igualment el enviament de publicitat dels nostres articles.

Els destinataris d´aquesta informació unicament seran els departaments en que s´organitza MARBRES ANDRES MARIN, S.L y entitats col.laboradores oportuns pel desenvolupament de les seves atribucions i objete social (que únicament accedeixen a les dades en los termes del art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cesió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei

Tots els camps del formulari on-line és obligatori cumplimentar-los per poder fer efectiva la sol.licitut d´ informació que ens fa l´usuari. En el cas de contactar amb nosaltres mitjançant el link del e-mail que consta a la Web, únicament será necessària l´adreça del correu electrònic per què li poguem contestar.

En el període de temps que passi entre la sol.licitut de consulta i la nostra resposta, es garantitza l´exercici dels drets d´accés, cancelació, rectificació, oposició de l´ usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirá la seva sol.licitut a través del correu electrónic info@tiendadelmármol.net o bè a l´adreça postal Pol. Industrial Cavila P. I 6, Caravaca de la Cruz, 30400 – Murcia.

La Web andresmarin.com ha adoptat les mesures d´ índole técnica i organitzatives necesaries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspongui legalment, per garantitzar la seguretat del tractament de dades de carácter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. N´obstant, l´usuari ha de ser concient de que a l´ actualitat les mesures de seguretad a Internet no son inexpugnables i per tant no hi han garanties de possibles intromisions il.legals e indegudes, que no serien responsabilitat de MARBRES ANDRES MARIN, S.L., ya que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La Web andresmarin.com no fa ús de cap tipus de tractament invisible.

A través de la nostra pàgina Web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter i? d´ accés obert a tots els usuaris. Es tracta del lloc web on l´usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuitament. A aquestes xarxes socials els usuaris podràn conèixer les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i en el seu cas, videos. Els usuaris d´aquestes xarxes socials deuran ser conscients de que aquest lloc es independent de la Web andresmarin.com i está obert, es a dir, es visible per tots els usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts están fixades per Facebook, Twitter i?. MARBRES ANDRES MARIN, S.L. no es titular de les xarxes socials.

La Web andresmarin.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. N´obstant, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depen del titular d´elles, de aqui que si existeix alguna modificació de les dades l´usuari de la web els comunicará al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas de que omiti la seva obligació de notificar els camvis.

La prestació del servei d´aquesta i les presents condicions d´Us del Lloc Web es regulen per la Llei espanyola. Per qualsevol discrepància en l´ execució, interpretació, cumplimient de aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Murcia.